Управляющий совет

Список Управляющего Совета МКОУ «Гимназия № 14» г.о.Нальчик:

 1. Урсуков М.Н. – председатель УС.
 2. Буздов Б.Б. - представитель учредителя
 3. Синицкий А.А. – заместитель председателя УС
 4. Жамборова Р.Х. - директор
 5. Власова Л.А. – зам. директора по ВР
 6. Газаева А.Х. – секретарь УС
 7. Азаматова З.Х.
 8. Алешина А.В.
 9. Арипшева М.В.
 10. Афаунова С.Б.
 11. Баждугова Р.Х.
 12. Берова Ф.М.
 13. Бецукова С.М.
 14. Блаева Л.В.
 15. Бозиева Э.И.
 16. Гергокова М.Ю.
 17. Гергокова М.Ю.
 18. Гурциева Е.В.
 19. Дзамихова А.
 20. Жидовко И.А.
 21. Карданова Э.М.
 22. Кучмазокова З.И.
 23. Макова А.Н.
 24. Максидова Л.Н.
 25. Межгихова С.Б.
 26. Мечиева Х.А.
 27. Мокаева А.А.
 28. Мусукова Л.К.
 29. Отарова Д.К.
 30. Пеганова Л.Н.
 31. Пшиншева М.М.
 32. Пшиншева С.Р.
 33. Рыльцева Т.И.
 34. Султанова Э.К.
 35. Танашева З.И.
 36. Танашева З.С.
 37. Трамова А.Х.
 38. Ульбашева А.А.
 39. Ханиева А.А.
 40. Хитиева А.Т.
 41. Хугаева З.Ж.
 42. Черкесова З.В.
 43. Шагирова М.А.
 44. Шагирова М.Х.
 45. Шевлокова Р.М.
 46. Шекихачева З.